Swimming – Team Iran It’s time … Swimming – Team Iran It’s time … 676861001589291406 1 160x100

Swimming – Team Iran It’s time …

  Swimming – Team Iran It’s time for 🇮🇷Team Iran and their #DontRushChallenge fina1908 باشگاه شرف‌نداران جوان وابسته به صدا و سیما درباره ویدیوی اول بالا نوشته: ویدیویی از شناگران دختر و پسر ایرانی در صفحه اینستاگرام فدراسیون جهانی منتشر شده که در آن شناگران بانو شئونات اسلامی را رعایت نکرده اند. البته در این