▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحا … ▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحا … 465957001631698204 1

▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحا …

    ▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحانه کشته شده چرا در اواخر شهریور به خانواده خبر دادید کارت شناسایی بیاورید جنازه را تحویل بگیرید!؟همان جنازه را چرا به خانواده تحویل ندادید؟ غیر از این است که آثار شکنجه را برملا میکرد؟!Fariba312 ▪️‏هه‌نگاو تاکید میکند ‎#یاسر_منگوری در شامگاه ۲۶ تیرماه به هنگام خروج از خانه

▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحا … ▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحا … 465957001631698204 160x100

▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحا …

    ▪️‏اگر تیر ماه در درگیری مسلحانه کشته شده چرا در اواخر شهریور به خانواده خبر دادید کارت شناسایی بیاورید جنازه را تحویل بگیرید!؟همان جنازه را چرا به خانواده تحویل ندادید؟ غیر از این است که آثار شکنجه را برملا میکرد؟!Fariba312 ▪️‏هه‌نگاو تاکید میکند ‎#یاسر_منگوری در شامگاه ۲۶ تیرماه به هنگام خروج از خانه