“#گروه_کر_شهر_تهران”: “🔹 قطعه … “#گروه_کر_شهر_تهران”: “🔹 قطعه … 324076001589235606 1 160x100

“#گروه_کر_شهر_تهران”: “🔹 قطعه …

    “#گروه_کر_شهر_تهران”: “🔹 قطعه‌ی «For The Beauty Of The Earth» اثر «جان راتر» دومین قطعه‌ی اجراشده‌ی گروه کر شهر تهران در دوران همه‌گیری کروناست. در زمانه‌ای که پویش‌های فرهنگی و هنری به تنگنا افتاده، گروه کر شهر تهران تلاش کرده است تا فعالیت‌های خود را با ساخت موزیک‌ویدئوهای کوتاه ادامه دهد؛ تلاشی که هرچند