رئیس موسسه Paul Ehrlich آلمان … رئیس موسسه Paul Ehrlich آلمان … 538905001587642005 160x100

رئیس موسسه Paul Ehrlich آلمان …

    رئیس موسسه Paul Ehrlich آلمان (از سازمان‌های اصلی تحقیق/توسعه/ واکسن) گفته بعیده در سال ۲۰۲۰ #واکسن تایید شده‌ای عرضه شه. تا پایان سال، ۴مرکز تحقیقاتی آلمان تست انسانی رو شروع می‌کنن. شرکت #BioNTech آلمان و Pfizer آمریکا با هم تست‌های بالینی رو شروع کردن.https://t.co/BNULDgFkJA soheiil7