در این روزها با توجه به احتمال … در این روزها با توجه به احتمال … image

در این روزها با توجه به احتمال …

در این روزها با توجه به احتمال #انتقام_سخت ، بهتر است مردم مدتی در تجمع های بیش از دو نفر حاضر نشوند، مسافرت نكنند، سوار هواپیما نشوند، از مرزها، نیزارها و ساختمانهای بلند دوری كنند و حتی الامكان در تیررس موشك های نظام نباشند. #نظنز SasanAmjadi