امروز ۱۹ خانواده دیگر داغدار ش … امروز ۱۹ خانواده دیگر داغدار ش … 986947001589227805 1 160x100

امروز ۱۹ خانواده دیگر داغدار ش …

    امروز ۱۹ خانواده دیگر داغدار شدند و نام‌شان به لیست زخم‌خوردگان از جمهوری اسلامی اضافه شد و تا وقتی جمهوری اسلامی هست اسامی بیشتری وارد این لیست خواهند شد. این‌ها شاید فردای هر کدام از ما باشد… #ناوچه_کنارک Fakhteh_88

اپولوژیستها نوشتند تهدید ترامپ … اپولوژیستها نوشتند تهدید ترامپ … image

اپولوژیستها نوشتند تهدید ترامپ …

اپولوژیستها نوشتند تهدید ترامپ به زدن قایقهای سپاه، و بالا گرفتن تنش لفظی بین ایران و آمریکا موجب هدف گرفتن “اشتباهی” #ناوچه_کنارک بوده! خوب رژیمی که آنرا پخ میکنی، هواپیما و ناو خودی را میزند، غلط میکند شاخ و شانه میکشد! حتی توجیه این رژیم درمانده و ویرانگر هم موجب تحقیرش است! AmmarMaleki