#نازنین_زاغری‌ با پابند الکترو … #نازنین_زاغری‌ با پابند الکترو … 712681001584466205 160x100

#نازنین_زاغری‌ با پابند الکترو …

    #نازنین_زاغری‌ با پابند الکترونیک به مرخصی(حبس خانگی) آمد.Marz_amiriنازنین زاغری به خاطر نگرانی از شیوع کرونا از زندان به مرخصی فرستاده شد. به گفته ریچارد رتکلیف، همسرش در دوره مرخصی دو هفته‌ای باید پابند الکترونیکی به پا داشته باشد و نمی‌تواند بیش از ۳۰۰ متر از خانه والدینش دور شود. اخیرا سفیر ایران در