یک بام و دوهوای حکومت آخوندی د … یک بام و دوهوای حکومت آخوندی د … 298653001587674405 160x100

یک بام و دوهوای حکومت آخوندی د …

    یک بام و دوهوای حکومت آخوندی در اجرای فقه شیعی پلیس اعلام کرده، فردی که کلیپ نوشیدن ادرار شتر را به عنوان درمان کرونا و مشکلات تنفسی منتشر کرده دستگیر کرده. این فرد شاش شتر خور، دقیقا طبق دستور روایات شیعی عمل کرده، همانطور که اجرای حکم وحشیانه و ضد انسانی ۸۰ ضربه