‏خانم رعنا رحیم‌پور میفرمایند … ‏خانم رعنا رحیم‌پور میفرمایند … 019302001595953205 160x100

‏خانم رعنا رحیم‌پور میفرمایند …

  ‏خانم رعنا رحیم‌پور میفرمایند پرهام فرهنگ‌وصال که گفته بود معترضین را باید اعدام کرد یا به ‎#صلیب کشید با توجه به تحقیقات و تجربه کارشناسی‌ حوزه تخصصی که داشته است به عنوان «نماینده طیف فکری خودش» به بی‌بی‌سی فارسی دعوت شده. واقعا روز به روز حرف‌های قشنگ‌تری از این رسانه خارج میشه!DanielShaltouki درحالیکه بی‌بی‌سی