بام تهران بودم یهو با این منظر … بام تهران بودم یهو با این منظر … 602662001593123006 1 160x100

بام تهران بودم یهو با این منظر …

    بام تهران بودم یهو با این منظره روبرو شدم. همه ترسیدیم. یه آتیش نسبتا بزرگ بود که تا فیلم کرفته شد فروکش کرد. احتمال انفجار زیاده! #شرق_تهران #انفجار MirMirmalek