‏این آقا به این خانم تجاوز میک … ‏این آقا به این خانم تجاوز میک … 755917001596030004 160x100

‏این آقا به این خانم تجاوز میک …

  ‏این آقا به این خانم تجاوز میکنه، خانم شکایت میکنه، آقاهه خانم رو تهدید میکنه و نهایتا میکشه. آقاهه توی دادگاه محکوم میشه و حکم صادر میشه. آبها که از آسیاب میوفته تبرئه میشه. چون اون آقاهه نماینده مجلس بود! به همین سادگی که توضیح دادم. ‎#زهرا_نویدپور ‎#سلمان_خدادادیMasih