امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ … امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ … 097214001587825005 160x100

امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ …

    امروز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، جمعی از کشاورزان #اصفهان ، در اعتراض برداشت غیرمجاز صنایع از آب #زاینده‌رود ، مقابل سازمان آب این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. hra_news