‌١. در آذر ٩١ دانشجویان بسیجی … ‌١. در آذر ٩١ دانشجویان بسیجی … image

‌١. در آذر ٩١ دانشجویان بسیجی …

‌١. در آذر ٩١ دانشجویان بسیجی سفارت بریتانیا در تهران را تسخیر و ۶ اثر هنری که جزو اموال دولت بریتانیا بود را تخریب کردند که فقط ۴ اثر قابل ترمیم بودند این آثار پس از ترمیم به ایران برگشتند و مبلغ ١/٣ میلیون پوند هزینه ترمیم توسط دولت ایران پرداخت شد. این #رشتو مروری