ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاوی … ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاوی … 511547001631365204 1

ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاوی …

    ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاویری از زمین منتشر کرده است که در جدیدترین آنها تصویری دلخراش از #دریاچه_ارومیه نیز به چشم می‌خورد.ReportersGreen تایم‌لپس:https://t.me/mamlekate/41709 مقایسه با دریاچه‌های خواهر:https://t.me/mamlekate/41710

ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاوی … ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاوی … 511547001631365204 160x100

ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاوی …

    ایستگاه فضایی چین بتازگی تصاویری از زمین منتشر کرده است که در جدیدترین آنها تصویری دلخراش از #دریاچه_ارومیه نیز به چشم می‌خورد.ReportersGreen تایم‌لپس:https://t.me/mamlekate/41709 مقایسه با دریاچه‌های خواهر:https://t.me/mamlekate/41710