‌🔸ایرج حریرچی، معاون کل وزارت … ‌🔸ایرج حریرچی، معاون کل وزارت … 500306001595767805 1 160x100

‌🔸ایرج حریرچی، معاون کل وزارت …

    ‌🔸ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت گفته است که “تقریبا کل کشور وضعیت قرمز دارد” و “وضعیت اصلا خوب نیست” او تهران را منبع پخش کرونا در کل کشور خواند و گفت: “تا زمانی که بستریها کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی مهمان ماست”. همزمان آمار روزانه کرونا در این کشور نشانی از فروکش کردن