#سعید_افکاری، برادر نوید افکار … #سعید_افکاری، برادر نوید افکار … 545446001631473202 1

#سعید_افکاری، برادر نوید افکار …

    #سعید_افکاری، برادر نوید افکاری که امروز توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود، آزاد شد.faezehabdipour #وحید_افکاری و #حبیب_افکاری اما کماکان و ناعادلانه در زندان عادل آباد شیراز در انفرادی محبوسند.

#سعید_افکاری، برادر نوید افکار … #سعید_افکاری، برادر نوید افکار … 545446001631473202 160x100

#سعید_افکاری، برادر نوید افکار …

    #سعید_افکاری، برادر نوید افکاری که امروز توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود، آزاد شد.faezehabdipour #وحید_افکاری و #حبیب_افکاری اما کماکان و ناعادلانه در زندان عادل آباد شیراز در انفرادی محبوسند.

تناقض در اعترافات تلویزیونی پخ … تناقض در اعترافات تلویزیونی پخ … 586486001631412002 1 1 160x100

تناقض در اعترافات تلویزیونی پخ …

    تناقض در اعترافات تلویزیونی پخش شده از #نوید_افکاری، سند دیگری در تایید «پرونده‌سازی با اعترافات اجباری و تحت شکنجه» برادران افکاری‌ست. #حبیب_افکاری و #وحید_افکاری برادران بی‌گناه افکاری را آزاد کنید. https://t.me/mamlekate/59792

تناقض در اعترافات تلویزیونی پخ … تناقض در اعترافات تلویزیونی پخ … 586486001631412002 1 160x100

تناقض در اعترافات تلویزیونی پخ …

    تناقض در اعترافات تلویزیونی پخش شده از #نوید_افکاری، سند دیگری در تایید «پرونده‌سازی با اعترافات اجباری و تحت شکنجه» برادران افکاری‌ست. #حبیب_افکاری و #وحید_افکاری برادران بی‌گناه افکاری را آزاد کنید. https://t.me/mamlekate/59792

جمهوری اسلامی به استقبال سالگر … جمهوری اسلامی به استقبال سالگر … 383460001631179803 1

جمهوری اسلامی به استقبال سالگر …

    جمهوری اسلامی به استقبال سالگرد قتل #نوید_افکاری رفت. برادران بی‌گناه نوید: #حبیب_افکاری و #وحید_افکاری ناعادلانه در زندان عادل‌آباد شیراز و در جهنم انفرادی حبس هستند.

جمهوری اسلامی به استقبال سالگر … جمهوری اسلامی به استقبال سالگر … 383460001631179803 160x100

جمهوری اسلامی به استقبال سالگر …

    جمهوری اسلامی به استقبال سالگرد قتل #نوید_افکاری رفت. برادران بی‌گناه نوید: #حبیب_افکاری و #وحید_افکاری ناعادلانه در زندان عادل‌آباد شیراز و در جهنم انفرادی حبس هستند.