زمین به طرز وحشتناکی گرد است! … زمین به طرز وحشتناکی گرد است! … 366921001594247405 1 160x100

زمین به طرز وحشتناکی گرد است! …

    زمین به طرز وحشتناکی گرد است!m_moavenانگار همین امروز اینو ضبط کردندmajjboorrشرح وضعیت کشور از بیان عمام خوبی‌هاarashgoalkeeperالان این ویدیو خودش تبلیغ علیه نظام محسوب میشه.adammamoli#خمینی #حامد_الگار 📡 @