مدتی پیش انجمن زیست محیطی پاژی … مدتی پیش انجمن زیست محیطی پاژی … 192720001589640006 160x100

مدتی پیش انجمن زیست محیطی پاژی …

    مدتی پیش انجمن زیست محیطی پاژین بانه، در یکی از مناطق اطراف شهر از قطع ۳۰۰ اصله درخت بلوط توسط “افراد سودجو” خبر داده بود. این انجمن گزارش کرده بود که سریال قطع درختان در این منطقه به صورت روزانه و در سکوت خبری جریان دارد. #جنگل‌زدایی Sh_Mouselchi