⚠️ هشام الهاشمی hushamalhashim … ⚠️ هشام الهاشمی hushamalhashim … 384825001594110608 160x100

⚠️ هشام الهاشمی hushamalhashim …

  ⚠️ هشام الهاشمی hushamalhashimi که نامی بلندآوازه و از مخالفان صریح حضور جمهوری اسلامی در عراق بود، اندکی پیش در بغداد #ترور شد.KambizGhafouriهشام الهاشمی کارشناس امنیتی و از نزدیکان دولت مصطفی الکاظمی ترور شد. هشام که بسیاری او را مشاور غیررسمی مصطفی الکاظمی می‌شناختند، پس از یک مصاحبه تلوزیونی در بغداد ترور شد و

هشام الهاشمی، کارشناس مسائل ام … هشام الهاشمی، کارشناس مسائل ام … 801688001594110620 160x100

هشام الهاشمی، کارشناس مسائل ام …

    هشام الهاشمی، کارشناس مسائل امنیتی و از مخالفان صریح حضور جمهوری اسلامی در عراق، اندکی پیش در بغداد ‎#ترور شد. او عضو «مجلس استشاری عراق» نیز بود. KambizGhafouri