دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سا … دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سا … 496412001581456004 1 160x100

دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سا …

    دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم. آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. اتوبوس را مجانی می‌کنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. ما هم دنیا را می‌ آباد می‌کنیم و هم آخرت را. و پس از این هم تخفیف‌های دیگر