مرتضی قاف: ۳۶ ساعت تو گیلان بر … مرتضی قاف: ۳۶ ساعت تو گیلان بر … 055580001581532805 160x100

مرتضی قاف: ۳۶ ساعت تو گیلان بر …

    مرتضی قاف: ۳۶ ساعت تو گیلان برق قطع شده برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی، اونا رو گذاشتن تو برف! درسته روحانی گفت به عقب برنمیگردیم ولی نمیدونم چرا عقب داره به ما برمیگرده! قشنگ برگشتیم به دوران پارینه سنگی!mortezaqafشهروندی هم پیام داده بود: ‘خیلی‌ها که اینجا کاسب بودن و مواد پروتئینی