امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … 172394001630848603 1

امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب …

    امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثبت این تصویر تاریخی اعتراضات مردمی #بانه گذشت. ۱۴ شهریور ۹۵ مردم معترض بانه در اعتراض به سرکوب و کشتار #کولبران به خیابان‌ها آمدند، اما مسالمت‌آمیزتزین شکل اعتراضات مردمی با سرکوب همه‌جانبه و حمله‌ور شدن نیروهای امنیتی مواجه شد. Sh_Mouselchi

امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب … 172394001630848603 160x100

امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثب …

    امروز ۱۴ شهریور، پنج سال از ثبت این تصویر تاریخی اعتراضات مردمی #بانه گذشت. ۱۴ شهریور ۹۵ مردم معترض بانه در اعتراض به سرکوب و کشتار #کولبران به خیابان‌ها آمدند، اما مسالمت‌آمیزتزین شکل اعتراضات مردمی با سرکوب همه‌جانبه و حمله‌ور شدن نیروهای امنیتی مواجه شد. Sh_Mouselchi