#بازنشستگان دربرابر استانداری … #بازنشستگان دربرابر استانداری … 086863001589640005 160x100

#بازنشستگان دربرابر استانداری …

    #بازنشستگان دربرابر استانداری #اصفهان تجمع کردند حدود ۳۵۰نفر ازبازنشستگان امروزبا وجودخطرکرونا باحضوردر تجمع،ندای حق طلبی خودرابه گوش مسئولین رساندند.معترضان خواستاراجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹آیین نامه استخدامی فولادبودند که مشتمل برهمسان سازی و رفع تبعیض حقوقی درحق بازنشستگان است ordoyekar