آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، ه … آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، ه … 622066001588255807 1 160x100

آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، ه …

    آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، هنرجوی جوان و عشق خوانندگی خود را به دلیل خوردن آب در بین گفتگوی لایو اینستاگرامی آن هم در ماه رمضان، از لایو اش اخراج کرد! بابک صحرایی هستند؛ ترانه سرای گوگوش، داریوش، شهره، معین وحمیرا. ۴۱ساله از تهران!Bahman_Babazade باید به جمله ثروت و تحصیلات شعور نمیاره، هنر هم

آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، ه … آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، ه … 228316001588249806 1 160x100

آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، ه …

    آقای ترانه سرا #بابک_صحرایی، هنرجوی جوان و عشق خوانندگی خود را به دلیل خوردن آب در بین گفتگوی لایو اینستاگرامی آن هم در ماه رمضان، از لایو اش اخراج کرد! بابک صحرایی هستند؛ ترانه سرای گوگوش، داریوش، شهره، معین وحمیرا. ۴۱ ساله از تهران!Bahman_Babazadeمن خیلی شعرهای بابک صحرایی را دوس داشتم این چه