‏«زنان مسلمان به‌خاطر نپوشیدن … ‏«زنان مسلمان به‌خاطر نپوشیدن … 763545001588095606 160x100

‏«زنان مسلمان به‌خاطر نپوشیدن …

    ‏«زنان مسلمان به‌خاطر نپوشیدن حجاب بر سرشان کشته و زندانی می‌شوند. شما با سر سپردن به بنیادگرایانی که زنان را کمتر [از انسان] می‌دانند و پوشاندشان را ضروری، کمکی نمی‌کنید. دلالت کنش‌هایت را بفهم. این مایۀ ننگ فمنیسم است. ‎#آزادازحجاب» پاسخ زن سابقا محجبه به رهبر حزب چپ‌گرای کانادا ‏این جمله واقعا گرانقدره: