مهرداد محمدنژاد، همبندی پیشین … مهرداد محمدنژاد، همبندی پیشین … 965577001594840804 1 160x100

مهرداد محمدنژاد، همبندی پیشین …

    مهرداد محمدنژاد، همبندی پیشین امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه معترض #آبان ۹۸ می‌گوید: اقرار یکی از معترضان به آتش زدن بانک تحت #شکنجه و در شرایط بیماری حاد این زندانی بوده و پس از بازجویی اعترافات خود را رد کرده است. #اعدام_نکنید IranIntl