برای برادرم که در ۴ سالگی فهمی … برای برادرم که در ۴ سالگی فهمی … 968023001594995604 160x100

برای برادرم که در ۴ سالگی فهمی …

    برای برادرم که در ۴ سالگی فهمید پدرم دیگه نمیاد که باهاش ماشین بازی کنه برای برادرم که در ۴ سالگی بیلچه اورد #خاوران تا خاک رو بکنه و پدرم رو ببینه برای برادرم که پدر رو ازش گرفتید #اعدام_نکنید nimeshab