نماد سایت خبرکده

بر ا‌ساس تصاویری کە در شبکه‌ها …

بر ا‌ساس تصاویری کە در شبکه‌ها … 584819001695663009

 

 

بر ا‌ساس تصاویری کە در شبکه‌های اجتماعی دست‌به دست می‌شود یک کشاورز ایرانی، محصول سیب‌زمینی خود را به جای خوراک دام، بە گوسفندان می‌دهد.

بسیاری از کشاورزان می‌گویند، زمانی کە محصولات تولید داخل به بازار می‌رسد قیمت‌ها به شدت افت می‌کند کە با توجه به هزینەهای بالای کاشت، داشت و برداشت، فروش‌محصول نهایی دیگر بە صرفه نیست.

dw_persian

خروج از نسخه موبایل