نماد سایت خبرکده

درباره دادگاه فرمایشی #مسعود_ا …

درباره دادگاه فرمایشی #مسعود_ا … 021718001681374604

 

 

درباره دادگاه فرمایشی #مسعود_اسلامی_نسب همشهری #توماج_صالحی

https://telegra.ph/masoud-04-13

«در پرونده او سلاح سرد ذکر شده و بعد او را با مامور آسیب دیده روبرو کرده‌اند و مامور گفته شحصی که به من آسیب زده مسعود نیست»

خروج از نسخه موبایل