نماد سایت خبرکده

🔻 یک سال از جنگ گذشت در سالگر …

🔻 یک سال از جنگ گذشت

در سالگر … 388960001677315602

 

 

🔻 یک سال از جنگ گذشت

در سالگرد حمله روسیه به اوکراین دروازه براندنبورگ در برلین که نماد پایتخت آلمان است به رنگ پرچم اوکراین درآمد. در ده‌ها شهر آلمان تظاهراتی به نفع صلح و علیه پوتین برگزار شد.

dw_persian
@

خروج از نسخه موبایل