نماد سایت مملکته

انگار جمهوری‌اسلامی دنده‌عقب گ …

انگار جمهوری‌اسلامی دنده‌عقب گ … 173654001673812803

 

 

انگار جمهوری‌اسلامی دنده‌عقب گرفته و به سالهای ابتدایی خود و اوایل دهه‌ی شصت برگشته. صف امروز نفت در مشهد را ببینید.

کاش چند سال عقب‌تر بروند تا از جمهوری‌اسلامی خارج شویم!

nejatbahrami

خروج از نسخه موبایل