نماد سایت مملکته

۱/۲ نهادهای امنیتی، در شهرکرد …

۱/۲
نهادهای امنیتی، در شهرکرد  … 357467001671360602

 

 

۱/۲
نهادهای امنیتی، در شهرکرد کسبه‌ این شهر را وادار به امضای تعهدنامه‌ای می‌کنند تا از این به بعد از پیوستن کسبه به #اعتصابات آتی جلوگیری کنند.

چنانچه شما جز کسبه‌هایی هستید که به اعتصابات پیوسته و ممکن است با چنین تعهدنامه‌هایی در قالب تهدید و ارعاب روبرو شوید بد نیست ⏬

dadban4

خروج از نسخه موبایل