نماد سایت مملکته

#الو کرمانشاه مردم ریختن بوق م …

#الو کرمانشاه مردم ریختن بوق م … image
#الو کرمانشاه مردم ریختن بوق میزنن و خوشحالی می‌کنن بسیجی های بی ناموس زدن تو شیشه ماشین ها و خسارت زدن به کسایی که بوق و سوت میزنن و خوشحالن.
خروج از نسخه موبایل