نماد سایت مملکته

شیراز ٢۴ آبان، معالی آباد #اع …

شیراز ٢۴ آبان، معالی آباد 
#اع … 577303001668529803

 

 

شیراز ٢۴ آبان، معالی آباد
#اعتصابات_سراسری #آبان_ادامه_دارد

mamlekate
@mamlekate

خروج از نسخه موبایل