نماد سایت مملکته

تحولات آینده ایران وابسته به د …

تحولات آینده ایران وابسته به د … 525464001582844404 1
تحولات آینده ایران وابسته به دوئلی است که بین خامنه‌ای و اسراییل در جریان است؛
خامنه‌ای برای رسیدن به بمب هسته‌ای مشغول آخرین تلاشهاست و اسراییل برای ممانعت از رسیدن نظام اسلامی به بمب اتم هر کاری می‌کند.
نتیجه این نبرد، در استمرار یا استحاله یا سقوط نظام تاثیر سرنوشت‌ساز دارد.

AmmarMaleki

خروج از نسخه موبایل