اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا … اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا … 090819001637528403 2

اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا …

    اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پاسداران برای دخالت در انتخابات آمریکا. هدف؟ سرنگونی نظام سیاسی آمریکا!m_pourmohsenیک گروه روی شهرت منفی پراد بویز سرمایه‌گذاری کرده بود. سپاه سایبری سپاه پاسداران که حالا مشخص شده تلاش می‌کرد با فرستادن ایمیل جعلی تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات، از آن‌ها بخواهد به ترامپ رای بدهند. در این برنامه

اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا … اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا … 090819001637528403 1 1 160x100

اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا …

    اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پاسداران برای دخالت در انتخابات آمریکا. هدف؟ سرنگونی نظام سیاسی آمریکا!m_pourmohsenیک گروه روی شهرت منفی پراد بویز سرمایه‌گذاری کرده بود. سپاه سایبری سپاه پاسداران که حالا مشخص شده تلاش می‌کرد با فرستادن ایمیل جعلی تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات، از آن‌ها بخواهد به ترامپ رای بدهند. در این برنامه

اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا … اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا … 090819001637528403 1 160x100

اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پا …

    اسنادی اختصاصی از تلاش سپاه پاسداران برای دخالت در انتخابات آمریکا. هدف؟ سرنگونی نظام سیاسی آمریکا!m_pourmohsenیک گروه روی شهرت منفی پراد بویز سرمایه‌گذاری کرده بود. سپاه سایبری سپاه پاسداران که حالا مشخص شده تلاش می‌کرد با فرستادن ایمیل جعلی تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات، از آن‌ها بخواهد به ترامپ رای بدهند. در این برنامه