نماد سایت خبرکده

به قصه‌های مادربزرگ مرگ و جنای …

به قصه‌های مادربزرگ مرگ و جنای … 040389001631950205 768x1024

 

 

به قصه‌های مادربزرگ مرگ و جنایت راهی نداشت. برای همین قصه‌ی این جنایت را تاب نیاورد. قلبش دیشب از حرکت ایستاد و عکسی شد کنار عکس نتیجه‌اش بر دیوار آشپزخانه. #دادخواهی #ری‌را

esmaeilion

خروج از نسخه موبایل