کد خبر : 13347
   تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰
-

دادستان نظامی تهران گفته شب فا …

دادستان نظامی تهران گفته شب فا … دادستان نظامی تهران گفته شب فا … 349397001593437405 160x100

    دادستان<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نظامی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> تهران<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> گفته<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> شب<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> فاجعه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> #پرواز۷۵۲<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “آسمان<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بر<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> روی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> پرواز‌ها<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> به<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> طور<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> کامل<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بسته<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نشده”،<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> چون<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> طبق<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “تشخیص<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> سلسله<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> مراتب”،<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “فقط<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> احتمال<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> حمله<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> و<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> تهدید”<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بوده<a

 

دادستان نظامی تهران گفته شب فا &#8230; 349397001593437405

 

دادستان<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نظامی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> تهران<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> گفته<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> شب<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> فاجعه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> #پرواز۷۵۲<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “آسمان<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بر<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> روی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> پرواز‌ها<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> به<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> طور<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> کامل<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بسته<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نشده”،<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> چون<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> طبق<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “تشخیص<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> سلسله<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> مراتب”،<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “فقط<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> احتمال<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> حمله<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> و<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> تهدید”<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بوده<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> و<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> اینکه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> حمله<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> هوایی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “قطعی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> باشد”.<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’>
/یعنی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “سلسله<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> مراتب”<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> تشخیص<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> داده<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> که<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> وقتی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> “فقط”<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> احتمال<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> فاجعه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> هست،<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> چرا<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بیخود<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> پروازها<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> متوقف<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> شود؟<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’>
hosseinbastani<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’>

حاجی‌زاده<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> پنج‌شنبه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> چهارم<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> اردیبهشت<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> طی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> سخنانی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> در<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> یک<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> برنامه‌ تلویزیونی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> گفته<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بود:
«اطمینان<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> داشتیم<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> که<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> آمریکا<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بیست<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> دقیقه<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> تا<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نیم<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> ساعت<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> بعد<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> پاسخ<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> می‌دهد<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> و<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> نقاطی<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> را<a href=’https://pbs.twimg.com/media/EbrnPEFWoAE_nGS?format=jpg&name=small’> می‌زند.»

H.Shirazi

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.