کد خبر : 9969
   تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۰
-

گزارشی جدید نشان می‌دهد ۴۲ میل …

گزارشی جدید نشان می‌دهد ۴۲ میل … گزارشی جدید نشان می‌دهد ۴۲ میل … 865920001585619405 160x100

    گزارشی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> جدید<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نشان<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می‌دهد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ۴۲<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میلیون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شماره<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلفن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کاربران<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایرانی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> #تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اینترنت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> منتشر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> است.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نسخه‌های<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> غیراصل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> جمع<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آوری<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده<a

 

گزارشی جدید نشان می‌دهد ۴۲ میل &#8230; 865920001585619405

 

گزارشی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> جدید<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نشان<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می‌دهد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ۴۲<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میلیون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شماره<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلفن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کاربران<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایرانی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> #تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اینترنت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> منتشر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> است.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نسخه‌های<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> غیراصل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> جمع<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آوری<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> است.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>
مهم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نیست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نسخه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اصل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> استفاده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می‌کردند<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> یا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نه،<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> همه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> قربانی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شدند.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> عامل،<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام‌های<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> غیراصل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بودند<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلاش‌شده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کاربران<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> را<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بازار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سیاه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بفروشند<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244713324190760961′>Ammir
اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> <a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ۴۲<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میلیون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایرانی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> لیک<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> حال<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خرید<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فروشه!
عدد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تصور<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کنید!<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نصف<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> جمعیت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایران!
و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> همگی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اثر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> استفاده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نسخه‌های<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> غیر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رسمی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
من<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شما<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ممکنه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> داخل‌شون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> باشیم
ما<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رسمی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> استفاده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می‌کنیم،<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چرا؟<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>
باید<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بگم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> همین<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کانتکت‌هامون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> استفاده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میکنن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کافیه?‍♂️<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>
omid705
ظاهرا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دیتای<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> یکی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فورک‌های<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> غیر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رسمی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> روی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> الستیک<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سرچ<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایندکس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بوده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هیچ<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رمز<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> عبوری<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> روی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نشده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بوده<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
MilaDnu
۴۲<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میلیون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> id<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به‌همراه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شماره<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلفن‌ها<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بدون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هیچ<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رمزگذاری<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> احراز<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هویتی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ۱۱<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> روز<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> روی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اینترنت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> قابل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دسترس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بوده!<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اکانت‌ها<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> همه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مال<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایران<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هستن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> «سامانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شکار»<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> درز<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کرده.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سامانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شکار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> طریق<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> یه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نسخه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> غیر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رسمی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ایرانی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> جمع<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می‌کنه.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>
pahlavvan
تمام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اصطلاح<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دوستانی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> [غیراصلی]<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نصب<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می‌کردند<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> باعث<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> لو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رفتن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آدم‌هایی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مثل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> من<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هیچ‌وقت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چیزها<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نصب<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نکردیم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شدند<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
mt<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ErFUN_KH
اون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> موقع<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> همه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فیلتر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بود<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مردم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> طلایی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هاتگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> موبوگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اینا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میریختن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فیلتر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دور<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بزنن
RootAccX
مشکل<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> روزی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شروع<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> #تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> #فیلتر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کردند<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بعد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بیان<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> طلایی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> و<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> …<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بدون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فیلتر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بین<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ملت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بی‌اطلاع<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> پخش<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کنند<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بتونند<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مردم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> پیدا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کنند<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آخرش
آقای<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> وزیر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> الان<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خوابی،<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خبرت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> گندی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> زدین؟<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بود<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> حریم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خصوصی؟!
mr__donatello
حالا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> <a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سامانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شکار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کوفتی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اصلا؟
برای<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کجا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اصلا؟
کی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> یا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> “شکار”<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> می<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کرده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اصلا؟<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>
miladna7

حالا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بگردید<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ببینید<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> “سامانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شکار”<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> متعلق<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کدوم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نهاد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> امنیتیه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سطح<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سوتی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> داده!<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>

با<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> توجه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعاتی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فروشنده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اختیار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> من<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> قرار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> داد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نظر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میاد<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فروشنده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ترک<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ترکیه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> باشه<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
قیمت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دیتابیس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ۵۰۰<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دلار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>

دیتابیس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> گرفتم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بررسی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کردم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دیتا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> درسته،<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> <a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> +<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شماره<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلفن<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مرتبط<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> با<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>
گویا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دیتابیس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اصلی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> عکس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ها<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ذخیره<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میکرده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نداشت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> البته<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> عکس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> داره<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میشه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خود<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> تلگرام<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> گرفت<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
یه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ‌API<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> میذارم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خودتون<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چک<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کنید<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.

⭕️<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> متاسفانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دیتابیس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> به<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دست<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دزدان<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فیشر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رسید!
واقعا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> حفاظت<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مردم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اونم<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سطح<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> <a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اینقدر<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سخته؟!<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> مسئولین<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> پاسخگو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> باشن،<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سامانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اختیار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> چه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> نهادی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> بوده؟<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′>

گویا<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> آدرس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سرور<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سامانه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شکار<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> که<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> این<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> رو<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> فاش<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> کرده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> اینجاست:
۴
۶٫۲۰۹٫۲۰٫۲۶:۳۰۰۰
archive.is/xC4T7

s7az2mm

سرور<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هنوز<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> در<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دسترسه<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> ولی<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دیتابیس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> از<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دسترس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> خارج<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> شده.<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> هاستینگ<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> سرویس<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> دهنده<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> “رسپینا”<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> است<a<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> href=’https://twitter.com/Ammir/status/1244721983629201408′>.
MojtabaTajik

?<a href=’https://twitter.com/s7az2mm/status/1244730517871788034′> @V

برچسب ها : ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.