نماد سایت خبرکده

۳.تقریبا اثبات شده که ویروس کر …

۳.تقریبا اثبات شده که ویروس کر … 110995001584004205 1024x775

 

 

۳.تقریبا اثبات شده که ویروس کرونا از طریق آزادسازی اینترلوکین ۶ و ایجاد طوفان سایتوکینی باعث تخریب غشاهای ریوی و نهایتا فیبروزه شدن ریه میشود.داروی Tocilizumab در نقش مهارکننده این سایتوکین،مانع از تخریب ریه میشود.در واقع این دارو عارضه مخرب ویروس را کنترل میکند؛ نه خود ویروس را!

AntiAnomally

خروج از نسخه موبایل