نماد سایت خبرکده

۱۶۵ بحرینی از ایران برگشته‌اند …

۱۶۵ بحرینی از ایران برگشته‌اند … image
۱۶۵ بحرینی از ایران برگشته‌اند، ۷۷ نفر #کرونا دارند. از نمایندگان مجلس بی هیچ نشانه‌ای تست گرفتند، ۲۳ نفر مبتلا بودند. ۱۰ نفر را از وسط خیابان انتخاب کردند، ۳ نفر مبتلا بودند.
با چنین وضعیتی انتظار دارند آمار مضحک روزانه‌شان را باور کنیم.

Alighazizade

خروج از نسخه موبایل