نماد سایت خبرکده

سهراب پور، معاون آموزشی دانشگا …

سهراب پور، معاون آموزشی دانشگا … 674678001584006004 1

 

 

سهراب پور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
«مشکل ما مردن بیماران نیست. افرادی که فوت کردند مسن هستند که اگر به علت کرونا فوت نمیکردند، احتمالا به علل دیگری در هفته‌های آینده فوت می‌کردند. مشکل ما بار تحمیل شده به بیمارستان های ماست.» !

خروج از نسخه موبایل