کد خبر : 5312
   تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰
-

‌NIusha Saremi‌: سازمان بهداشت …

‌NIusha Saremi‌: سازمان بهداشت … ‌NIusha Saremi‌: سازمان بهداشت … 102196001582910405 160x100

    ‌NIusha<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> Saremi‌:سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی:<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نداشتن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ماسک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شما<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> معرض<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> #کرونا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> قرار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نمی‌دهد،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مهم‌ترین<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> این<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> است<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> که<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دست‌هایتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مرتب<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بشویید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دست‌هایتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a

 

‌NIusha Saremi‌: سازمان بهداشت &#8230; 102196001582910405

 

‌NIusha<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> Saremi‌:
سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی:<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نداشتن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ماسک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شما<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> معرض<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> #کرونا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> قرار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نمی‌دهد،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مهم‌ترین<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> این<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> است<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> که<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دست‌هایتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مرتب<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بشویید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دست‌هایتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> صورتتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دور<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نگه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دارید.
💬
این<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> لینک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنفرانس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خبری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> امروز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانیه،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دقیقه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ۲۸<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رو<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ببینید.<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> <a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> y<a href=’https://youtu.be/G23drPPjxMY<a href=’https://twitter.com/ranjourr/status/1233421519180750848′>?t=1675′>outube

NewshaSaremi
سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> امروز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ریسک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کووید-۱۹<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> زیاد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خیلی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> زیاد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> افزایش<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> داد.
نقل<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنفرانس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خبری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> WHO
picolo121

علی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رنجبران:
به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گزارش<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ۹۷<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مورد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جدید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ابتلا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کرونا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ایران<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ۱۱<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کشور<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دیگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ۲۴<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مورد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> موارد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تازه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شناسایی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ایتالیا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ۱۴<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کشور<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دیگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> منتقل<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> است.

سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خطر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شیوع<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کرونا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> “بسیار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> زیاد”<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> توصیف<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کرده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> است.
تدروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گبرایسوس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> می‌گوید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> که<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> هنوز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شانس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مقابله<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> با<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> این<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> وجود<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دارد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شرط<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آنکه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بتوان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جلوی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> زنجیره<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ابتلا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سرایت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بگیریم.
به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گفته<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رئیس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دشمن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بزرگتر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خطرناک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ترس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> اطلاعات<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نادرست<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> است.
bbcpersian

مایکل<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رایان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جهانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهداشت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> درباره<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سفری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تیمی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> #ایران<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گفت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مشکلات<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جدی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> زمینه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پرواز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دسترسی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ایران<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> وجود<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> داشته<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> این<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سازمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> #امارات<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تشکر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> می<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> که<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> این<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سفر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رو<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تسهیل<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کرده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تنها<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> برای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رفتن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تیم<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بلکه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> برای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رساندن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تجهیزات<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پزشکی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سایر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> اقلام<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ضروری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ایران<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> <a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> #کرونا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′>
Hannahkaviani

توصیه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> های<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> WHO<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> درباره<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> همه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گیری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کووید-۱۹<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> #کرونا
دستهایتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رو<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مرتب<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بشویید،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> لمس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کردن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> صورت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> با<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دست<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بعد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> لمس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کردن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سطوح<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آلوده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> یکی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مهمترین<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> راههای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> انتقال<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ویروس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> است.
💬
سطوح<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> طورمرتب<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> با<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ضدعفونی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کننده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ها<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ضد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> عفونی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مثلا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سطوج<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آشپزخانه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سطوح<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> محل<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کار
💬

همه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> باید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> علایم<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیماری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بدانند.<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیماری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> معمولا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> با<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تب<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سرفه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خشک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شروع<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> می<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شود<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آبریزش<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بینی.<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیشتر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> موارد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> علایم<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خفیف<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> داشته<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بدون<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نیاز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> درمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بهتر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> میشوند.
💬
از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مسافرت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پرهیز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> اگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> علایم<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیماری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دارید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> اگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> میانه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پرواز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیمار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شدید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بالافاصله<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خدمه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پرواز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مطلع<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید.<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> محض<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> رسیدن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مقصد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> متخصصان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تماس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گرفته<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آن<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ها<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بگویید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کجا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بوده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> اید.
💬
اگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> عطسه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> یا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سرفه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> می<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دستمال<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> یا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آستین<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> عطسه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دستمال<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بلافاصله<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سطح<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> آشغال<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دردار<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دور<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیندازید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دستهایتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بشورید.<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′>

💬
فراد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بالای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> 60<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سال<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دارای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ریسک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیشتر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیماری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> هستند<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> یا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کسانی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> که<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دارای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بیماری<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> های<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> زمینه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> ای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مانند،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> قلب،<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تنفسی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> دیابت<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> هستند.<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> حضور<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مکان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> های<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شلوغ<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پرهیز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید
💬
اگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مریض<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> هستید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> در<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خانه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> خودتان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> را<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> از<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بقیه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جدا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> با<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کارد<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> چنگال<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> جداگانه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> غذا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> بخوره
💬
۹-<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> اگر<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تنگی<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> نفس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گرفتید<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> سریعا<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> با<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> پزشک<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تماس<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> گرفته<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> و<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> برای<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> درمان<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> به<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مراکز<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> تعیین<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> شده<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> مراجعه<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> کنید

ranjourr

📡<a href=’https://twitter.com/NewshaSaremi/status/1233437779507515393′> @VahidOnl

برچسب ها : ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.