کد خبر : 2825
   تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰
-

‌درباره ویدیوی پایین پست: Hiwa …

‌درباره ویدیوی پایین پست: Hiwa … ‌درباره ویدیوی پایین پست: Hiwa … 027900001581960005 1 160x100

    ‌درباره<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ویدیوی<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> پایین<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> پست: Hiwa<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> <a<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> href=’https://twitter.com/YouHiwa/status/1229080346106507270′>Yousefi: تبریک<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> تبریک! فرزانه<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فصیحی<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> در<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مسابقات<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> استانبول<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دو<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ۶۰<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> متر<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ایران<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> را<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دوباره<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> شکست.<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ۷<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثانیه<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ۲۵<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> صدم. حالا<a href=’https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> او<a

 

 

‌درباره<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ویدیوی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> پایین<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> پست:
Hiwa<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> <a<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> href=’https://twitter.com/YouHiwa/status/1229080346106507270′>Yousefi:
تبریک<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> تبریک!
فرزانه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فصیحی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> در<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مسابقات<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> استانبول<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ۶۰<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> متر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ایران<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> را<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دوباره<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> شکست.<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ۷<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثانیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ۲۵<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> صدم.
حالا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> او<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مدعی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مدال<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قهرمانی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> جهان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> است.
امیدوارم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> آقای<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> عرب،<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> سرپرست<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دوومیدانی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> همکارانش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ناراحت<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نشوند<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مثل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دفعه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قبل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> برای<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> زیر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> سوال<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بردن<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکوردش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> به<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ترکیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ایمیل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نزنند.<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′>
?
دفعه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قبل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> که<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فرزانه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فصیحی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ایران<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> در<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بلگراد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> زد،<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ایران<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نامه‌<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> زده<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بود<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> به<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> صربستان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> که<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> چرا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بدون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هماهنگی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ما<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> از<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> جهانی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> خواستید<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> این<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثبت<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کنه.
وقتی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> صربستان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> در<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> جواب،<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> تبریک<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> گفته<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بود،<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> خود<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> عرب<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قبول<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کرد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> که<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> لحن<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نامه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بوده.
?
فرزانه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فصیحی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> با<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هزینه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> شخصی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> اردوی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> صربستان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مسابقه‌های<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> استانبول<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رفته<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> یک<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ریال<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کمکش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نکرده.
<a<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> href=’https://twitter.com/YouHiwa/status/1229080346106507270′>YouHiwa
۴<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> صدم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثانیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قبلی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> #زنان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ایران<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> را<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> که<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> متعلق<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> به<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> خودش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بود،<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ارتقا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> داد.<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فدراسیون<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> جهانی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نیز<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> این<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فصیحی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> را<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مانند<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکوردهای<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قبلی‌اش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثبت<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کرد.
bbcpersiansport
دمش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> گرم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دست<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مریزاد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> با<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ناراحت<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ترین<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> لباس<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بین<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> شرکت<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کننده<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ها<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مثل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> یوزپلنگ<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> از<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> جا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کند<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> عجب<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> تیک<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> آفی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′>
CiavashEbrahimi
دمش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> گرم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> با<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> چه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فاصله<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> خوبی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> برنده<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> شد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′>
rmohamadizade
از<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> وقتی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دیدمش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فقط<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فکر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> می‌کنم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بی‌حجاب<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> چه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکوردی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> می‌تونست<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> داشته<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> باشه؟<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′>
?
با<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رکورد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> 60<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> متر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> زنان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> جهان<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> که<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> 6.92<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثانیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> است<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فاصله<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> داره<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ولی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> عددی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نزدیک<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> 7<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثانیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ممکنه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بهش<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مدال<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> المپیک<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بده.
باز<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> از<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> خودم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> می‌پرسم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> وقتی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دعوا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> سر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> 0/25<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ثانیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> است<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> حجاب<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> چه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قدر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> موثره؟
AghaghiGhazali
توروخدا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فرق‌<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> لباسشو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> با<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بقیه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ببینین!
دمش‌<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> گرم.<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> واقعاً<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دمش‌<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> گرم.<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′>
VikingInRasht
یه‌جا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> خوندم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> وزن<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> کل<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> لباسای<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> باقی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> زن‌ها<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> برابر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> با<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> فقط<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مقنعه‌ی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> زن‌های<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ماست.<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دیگه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> اینکه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> راحتی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> اونا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بیشتره<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> که<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بماند
FaatemeM
در<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> مقاومت<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هوا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> و<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> گرم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> شدن<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بدن<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> موثره.
AghaghiGhazali
این<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> دختر<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> تو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> قدم<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> های<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> از<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> نیمه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> ی<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> پیست<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> به<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> بعد<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> انگار<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> واقعا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> رو<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> هوا<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> داره<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> پرواز<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> میکنه
جالبه<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′>
Mkamalr2

?<a href='https://twitter.com/AghaghiGhazali/status/1229266859293396993′> @Vah

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.